Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > Standardy >>> > 03_Jednání se zájemcem o sociální službu

03_Jednání se zájemcem o sociální službu

          Při jednání je vždy maximálně zohledněna lidská důstojnost zájemce, jeho práva, možnost volby využívaných služeb a všechny obecně platné společenské konvence (konzultační návštěva našeho zařízení, seznámení s provozem Domova, důkladné prostudování diagnostických materiálů a ostatních dokumentů o uživateli, návštěva zájemce (žadatele), pohovor s ním, s rodinnými příslušníky, s pracovníky, kteří do té doby o žadatele pečovali.

          Přijatou žádost posoudí lékař, popřípadě na jeho návrh též lékař specialista, vrchní sestra a sociální pracovnice. Žádost je posuzována ihned po jejím přijetí, popř. po dodání všech potřebných dokumentů a příloh k žádosti. K doložení či doplnění potřebných dokumentů je žadatel vyzván písemně nebo telefonicky. Ve většině případů je provedeno sociálním šetření případně jsou požádány o součinnost pečující osoby.

          O přijetí nebo zamítnutí žádosti rozhodne ředitel DPS  do 30 dnů od podání kompletní žádosti.

          Odmítnutí žádosti je žadateli zasláno poštou.

          Výzva k nástupu nebo zařazení do evidence žadatelů je dojednána telefonicky.Jak požádat o službu >>>Informování zájemce o službu

Zájemci o službu mohou Domov pro seniory zkontaktovat:
     telefonicky
     písemně
     osobní návštěvou
     email

Zájemci a příbuzní jsou při prvním kontaktu seznámeni se sociální pracovnicí, která je informuje o cíli, poslání, formě, druhu a podmínkách poskytování sociální služby.

Sociální pracovnice zároveň zjišťuje aktuální situaci zájemce, jeho potřeby a očekávání, přičemž ověřuje, zdali je zařízení schopno naplnit jeho potřeby. Informace jsou podávány srozumitelně a jasně. Stejně postupuje i u žadatelů se zákonnými zástupci.

Žadatelům o službu i jejich rodinám je nabídnuta prohlídka Domova ještě před podáním žádosti.

Jestliže zájemce má zájem o poskytované sociální služby, může si podat žádost.
Dokumenty, formuláře, letáčekPřílohy žádosti

K žádosti je nutno doložit:

a) Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele, který vyplní obvodní lékař nebo ošetřující lékař v nemocnici, popř. jiné lékařské propouštěcí zprávy, výsledky vyšetření.

b) Dotazník stanovení osobních cílů a potřeb uživatele, který vyplní žadatel samostatně nebo za pomoci své rodiny popř. sociální pracovnice.

Pokud žadatel má zákonného zástupce je potřeba k žádosti doložit usnesení soudu o ustanovení opatrovníka.Kritéria pro evidenci žadatelů

          Žádosti o poskytování sociální služby přijímá sociální pracovnice. Novým žádostem přidělí jednací číslo (číslo podle pořadí, v jakém byly přijaty/ rok). Údaje z žádosti vloží do PC programu IS Cygnus. Tam ve složce „Žadatelé“ v osobních údajích na záložce „žadatel“ je stupeň zpracování žádosti, zařazení podle stupně naléhavosti. Sociální pracovnice zajistí i doplnění žádosti o chybějící údaje, dokumenty, chybějící informace. V PC v programu vede evidenci všech přijatých žádostí. Odmítnuté žádosti a žádosti zrušené žadatelem z důvodu jeho nástupu do jiného zařízení nebo jeho úmrtí jsou převedeny do složky „Žadatelé – archiv“. Informace a dotazy, týkající se možnému vyhovění, stupně zpracování žádosti, může žadatel nebo žadatelem určení rodinní příslušníci konzultovat se sociálními pracovnicemi kdykoli osobně, písemně, telefonicky, elektronickou poštou.Zařazení žádosti

Žadatel je zařazen do kategorie žadatelů:
Skupiny žadatelů
00_Příprava podkladů                                příprava dokumentů, návštěva u žadatele
01_Evidence žadatelů                                zatím nechce nastoupit
02_Akutní žadatel                                        čeká na uvolnění vhodného místa
03_Žádost odmítnuta                                 viz důvody v protokolu žádosti bod 26.
04_Archiv                                                      nástup do jiného zařízení, zrušení žádosti, atd.

Stupně naléhavosti
A (k nástupu)                                                doma, osamělost, žadatel je připraven nastoupit
B (o žadatele je postaráno jinak)              LDN, hospitalizace
C (zatím nechce nastoupit)                        vůle žadatele

          Každá provedená práce se žádostí, kontakt s žadatelem nebo jeho rodinou je zaznamenán do části stupeň zpracování žádosti, až do doby než se změní status žadatele a žadatel je přijat do DPS a je aktuálním uživatelem nebo je žádost vyřazena z důvodu zamítnutí žádosti, úmrtí žadatele nebo  pokud ji žadatel zrušil z důvodu jeho umístění v jiném zařízení.Řízení o přijetí

       Zájemci jsou do zařízení přijímáni na základě žádosti o poskytování sociální služby v domově pro seniory s celoročním pobytem (viz příloha 1). Součástí žádosti je lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele a dotazník stanovení osobních cílů a potřeb uživatele. Tato žádost je dostupná u sociálních pracovnic v kanceláři DPS Stachy – Kůsov, na městských úřadech nebo na internetových stránkách www.domovkusov.cz. Na požádání je tiskopis žádosti zasílán poštou.

          V případě, že je žadatel částečně nebo úplně zbaven způsobilosti k právním úkonům, je třeba k žádosti doložit kopii rozhodnutí soudu. Žádost a daná prohlášení musí pak podepsat opatrovník žadatele dla svých oprávnění.

            Vyplněné a podepsané žádosti se odevzdávají v kanceláři sociálním pracovnicím nebo je možné je zaslat poštou. Každá doručená žádost je označena datem přijetí, přiděleným jednacím číslem a zapsána v PC do programu IS Cygnus do evidence žadatelů. 

        Všechny žádosti posuzuje přijímací komise, jejímiž členy jsou: ošetřující lékař, event. odborný lékař - psychiatr, vrchní sestra a sociální pracovnice. Komisi je předložena žádost o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory, lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele, dotazník – stanovení osobních cílů a potřeb uživatele (viz příloha 3). Pokud je žadatel imobilní nebo nemá možnost DPS navštívit a žije v přiměřené vzdálenosti od DPS, navštíví jej sociální pracovnice v místě jeho bydliště nebo ve zdravotnickém zařízení.

            Po vyjádření a doporučení všech zúčastněných rozhodne ředitel, zda DPS může žadateli poskytnout patřičnou péči a zda je možné uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb nebo ne. V tom případě je žadateli písemně oznámeno, že nesplňuje předpoklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Kopie dopisu se přikládá k zamítnuté žádosti a uloží. V PC se žádost přeřadí do složky “Žadatelé – archiv“.Proces přijetí žadatele

Sociální pracovnice

- dohodne přesný termín nástup do DPS  se žadatelem a spolupracuje s  jeho rodinou, popř. sociální pracovnicí LDN, nejčastěji telefonicky
- přijme uživatele, doprovodí ho na oddělení a seznámí ho se zdravotnickým personálem a spolubydlícími
- opětovně s uživatelem přečte připravenou Smlouvu o poskytování soc. služeb a přílohy  - v případě souhlasu žadatel podepíše nebo má možnost navrhovat změny.
- zjistí požadavky na výplatu důchodu, založení depozitního konta, hospodaření s penězi, přihlášení k trvalému pobytu
- zajistí dosílku důchodu  - přihlášení na ČSSZ, přechodná dosílka z pošty, převod hotovosti z osobního účtu na depozitní účet – volba klienta z této nabídky
- připraví tiskopisy  pro příspěvek na péči pro příslušný ÚP – nová žádost, změna poskytovatele
- podle možností uživatele provede celým zařízením
- zapíše uživatele do matriky domova
- upozorní uživatele na informační panely, schránky důvěry a jejich účel

Zaměstnanci přímé péče
- sepíší s uživatelem šatní lístek, označí osobní věci a pomohou je uložit
- seznámí uživatele s chodem odděleníCena poskytovaných služeb

          Uživatel a dle volby i rodinní příslušníci jsou ještě před uzavřením Smlouvy seznámeni se sazebníkem ubytování a stravy, sazebníkem péče a sazebníkem fakultativních služeb. Jmenované sazebníky jsou rovněž součástí smlouvy o poskytování sociálních služeb.
CeníkyPobyt
Pobyt uživatele se řídí pravidly plného uznávání a respektování práv uživatelů se zaměřením na jejich individuální potřeby.Je podporována jejich volba při výběru služeb  se snahou zamezení vyloučení, oddělování.

Po nástupu je uživateli přidělen klíčový pracovník, po adaptaci a i kdykoli později má uživatel možnost si klíčového pracovníka samostatně zvolit či změnit. Sociální pracovnice, zaměstnanci, kteří se podílejí na péči a uživatel služby event. zvolený rodinný příslušník, na základě individuálních potřeb vytvoří individuální plán týdne. Individuální plán je po 3 měsících kontrolován a hodnocen klíčovým pracovníkem a uživatelem služby. Pak je hodnocen v intervalu 6 měsíců nebo dle potřeby. Pozornost je věnována krátkodobému i dlouhodobému osobnímu cíli klienta, jeho přáním a osobním představám o dalším životě. Snažíme se co nejvíce využít klientových zdrojů.

Připravuje se plán denních činností – zjišťujeme, jaké problémy klient má, které úkony zvládne sám a kde potřebuje poradit, úkony, které zvládne s dopomocí, a úkony, které sám nezvládne a potřebuje plnou podporu ošetřujícího personálu.

Připravuje se i plán sociálních činností – zjišťujeme, zda klient hospodaří s finančními prostředky, do jaké míry zvládne papírovou administrativu, jednání s úřady, komunikaci s rodinou, kde bude potřeba poradit, kde podpořit a které úkony zcela provést.

Ke každému uživateli služby je přistupováno individuálně a je naší snahou co nejvíce využít všech jeho zdrojů a podporovat ho v co největší samostatnosti ve všech oblastech života.
Služby (kadeřník, pedikúra, kulturní programy) zajišťujeme nejen přímo v DPS, ale i v přirozené sociální síti. Podporujeme klienty, se snahou minimalizovat rizika, k samostatnosti v uspokojování potřeb. Doprovázíme uživatele na úřady, na úřední jednání, na nákupy.


Informace k Příspěvku na péči

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek na péči je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

 

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života)

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

 

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

 

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého.


  Příspěvek na péči (Integrovaný portál MPSV)

 

 

Úvodní strana

Slovem i obrazem

Jak požádat o slžbu

Kůsovské novinkyKůsovské novinky

Aktualty

Diskuze

Inzerce

Fotoalbum old

Fotoalbum Rajčenet

Chcete li nás podpořit

Kůsovská stezka

Menu

Kůsovské novinky

http://www.domovkusov.cz/kusovske-novinky

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

Inzerce

http://www.domovkusov.cz/inzerce

Diskuze

http://www.domovkusov.cz/diskuze

Fotogalerie domovkusov - Rajčenet

http://www.domovkusov.cz/rajcenet

Fotogalerie - OLD

http://www.domovkusov.cz/fotogalerie

Informační bulletin DPS

Informační bulletin DPS
http://www.domovkusov.cz/dokumenty-formulare-letacek

JIHOČESKÝ KRAJ

http://www.domovkusov.cz/zrizovatel

Informace

Úřední deska

! ! ! ! - NEPŘEHLÉDNI - ! ! ! !

Nový občanský zákoník - účinný od 1.1.2014

NOZ - bezplatná poradna

Dokumenty Vlády České republiky

Knihovna připravované legislativy (KPL)

Deník veřejné správy

Zákony pro lidi

Kupní síla

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Parlament ČR - Ústavní soud

Sbírka zákonů

Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Sněmovní tisky

Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Přijaté zákony

Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Integrovaný portál MPSV

Příručka pro personální a platovou agendu

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

SOCIÁLNÍ REFORMA

Sociální reforma

PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012

Příspěvek na péči od 1 ledna 2012

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

DŮCHODOVÁ REFORMA

Důchodová reforma

Užitečné příručky

Rádce pacienta

Sociální poradce

Prirucka_OZP_2015.pdf

Formuláře MPSV

Dietologie - dietní systém

Kalkulačky

První pomoc

Interaktivní příručka první pomoci

Stravování

1000 receptů pro veřejné stravování

Potravinová alergie

Potravinářská komora - Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech (MPSV)
Dokument

Zaměstnanost

Zaměstnanost

Národní soustava povolání

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Katalog pracovních míst

JOB-TIP Analýza individuálního potenciálu (AIP)

Psychotesty

Databáze dalšího profesního vzdělávání (DAT CZ)

Kalkulačka srážek ze mzdy

www.vyplata.cz

Noviny Prace a sociální politika ke stažení

Noviny Práce a sociální politika ke stažení

NÁSTAVBA PAVILONU „C“ A PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Dne 6. 8. 2008 byla udělená dotace z finančního mechanismu EHP/NORSKO.

www.eeagrants.org
http://www.eeagrants.org/projects/viewprojects.php?id=154301

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poskytovatelé internetových služeb

Google

Centrum

Atlas

Seznam

Internetová rádia

ČR 1 - Radiožurnál (64kbps)

Internetové TV

ČESKÁ TELEVIZE

ČT 24

STREAM TV

Vyhledávače a další odkazy

Kupní síla

ikatastr

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce - informace z katastrálního území

Kontaminovaná místa - skvělá mapa ČR

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Datové schránky (seznam a vstup)

Plánovač cest

Poštovní směrovací čísla

Telefonní seznam

Místní autobusové spoje

ARES

Jednotky

Převody fyzikálních jednotek

www.1188.cz

České stavební standardy

Stavební On Line

Czech POINT - stránky České pošty

Stavební firmy z Jihočeského kraje

BOZP Online

Dopravní informace

Mapy

AV prezentace MF ČR

VOLBYhned.cz

CINESTAR - program kina

Jak na počítač

mp3ky.net

Český statistický úřad

Pojišťovna - FM Partner

sms zdarma

Rychlost Vašeho připojení dsl.cz

Rychlost Vašeho připojení rychlost.cz

Rychlost Vašeho připojení speedmeter.cz

Rychlost Vašeho připojení vsevjednom.cz

Rychlost Vašeho připojení adsl.cz

DNES v číslech

Polohy lodí on-line

Polohy letadel on-line

Staré časy - bádání

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

Ztracená Vltava

Krajem soutoku Vltavy - Dvořák

Depositum

Státní oblastní archiv v Třeboni

16. 10. Havel

Zítra: Hedvika

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Inzerce

Kůsovské novinky

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1113
b) 02 - U kříže
  
 712
c) 03 - U pergoly
  
 1089
d) 04 - Slavobrána
  
 551

Návštěvnost stránek

362815
2013_01