image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 03_Jednání se zájemcem o sociální službu

03 Jednání se zájemcem o sociální službu

Při jednání je vždy maximálně zohledněna lidská důstojnost zájemce, jeho práva, možnost volby využívaných služeb a všechny obecně platné společenské konvence (konzultační návštěva našeho zařízení, seznámení s provozem Domova, důkladné prostudování diagnostických materiálů a ostatních dokumentů o uživateli, návštěva zájemce (žadatele), pohovor s ním, s rodinnými příslušníky, s pracovníky, kteří do té doby o žadatele pečovali.

Přijatou žádost posoudí lékař, popřípadě na jeho návrh též lékař specialista, vrchní sestra a sociální pracovnice. Žádost je posuzována ihned po jejím přijetí, popř. po dodání všech potřebných dokumentů a příloh k žádosti. K doložení či doplnění potřebných dokumentů je žadatel vyzván písemně nebo telefonicky. Ve většině případů je provedeno sociálním šetření případně jsou požádány o součinnost pečující osoby.

O přijetí nebo zamítnutí žádosti rozhodne ředitel DPS  do 30 dnů od podání kompletní žádosti.

Odmítnutí žádosti je žadateli zasláno poštou.

Výzva k nástupu nebo zařazení do evidence žadatelů je dojednána telefonicky.

Jak požádat o službu

Informování zájemce o službu

Zájemci o službu mohou Domov pro seniory zkontaktovat: telefonicky, písemně, osobní návštěvou, emailem.

Zájemci a příbuzní jsou při prvním kontaktu seznámeni se sociální pracovnicí, která je informuje o cíli, poslání, formě, druhu a podmínkách poskytování sociální služby.

Sociální pracovnice zároveň zjišťuje aktuální situaci zájemce, jeho potřeby a očekávání, přičemž ověřuje, zdali je zařízení schopno naplnit jeho potřeby. Informace jsou podávány srozumitelně a jasně. Stejně postupuje i u žadatelů se zákonnými zástupci.

Žadatelům o službu i jejich rodinám je nabídnuta prohlídka Domova ještě před podáním žádosti.

Jestliže zájemce má zájem o poskytované sociální služby, může si podat žádost.

Dokumenty, formuláře, letáček

Přílohy žádosti

K žádosti je nutno doložit:

 • Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele, který vyplní obvodní lékař nebo ošetřující lékař v nemocnici, popř. jiné lékařské propouštěcí zprávy, výsledky vyšetření.
 • Dotazník stanovení osobních cílů a potřeb uživatele, který vyplní žadatel samostatně nebo za pomoci své rodiny popř. sociální pracovnice.

Pokud žadatel má zákonného zástupce je potřeba k žádosti doložit usnesení soudu o ustanovení opatrovníka.

Kritéria pro evidenci žadatelů

Žádosti o poskytování sociální služby přijímá sociální pracovnice. Novým žádostem přidělí jednací číslo (číslo podle pořadí, v jakém byly přijaty/ rok). Údaje z žádosti vloží do PC programu IS Cygnus. Tam ve složce „Žadatelé“ v osobních údajích na záložce „žadatel“ je stupeň zpracování žádosti, zařazení podle stupně naléhavosti. Sociální pracovnice zajistí i doplnění žádosti o chybějící údaje, dokumenty, chybějící informace. V PC v programu vede evidenci všech přijatých žádostí. Odmítnuté žádosti a žádosti zrušené žadatelem z důvodu jeho nástupu do jiného zařízení nebo jeho úmrtí jsou převedeny do složky „Žadatelé – archiv“. Informace a dotazy, týkající se možnému vyhovění, stupně zpracování žádosti, může žadatel nebo žadatelem určení rodinní příslušníci konzultovat se sociálními pracovnicemi kdykoli osobně, písemně, telefonicky, elektronickou poštou.

Zařazení žádosti

Žadatel je zařazen do kategorie žadatelů:

Skupiny žadatelů

 • 00 Příprava podkladů (příprava dokumentů, návštěva u žadatele)
 • 01 Evidence žadatelů (zatím nechce nastoupit)
 • 02 Akutní žadatel (čeká na uvolnění vhodného místa)
 • 03 Žádost odmítnuta (viz důvody v protokolu žádosti bod 26.)
 • 04 Archiv (nástup do jiného zařízení, zrušení žádosti, atd.)

Stupně naléhavosti

 • A (k nástupu)  doma, osamělost, žadatel je připraven nastoupit
 • B (o žadatele je postaráno jinak) LDN, hospitalizace
 • C (zatím nechce nastoupit) vůle žadatele

Každá provedená práce se žádostí, kontakt s žadatelem nebo jeho rodinou je zaznamenán do části stupeň zpracování žádosti, až do doby než se změní status žadatele a žadatel je přijat do DPS a je aktuálním uživatelem nebo je žádost vyřazena z důvodu zamítnutí žádosti, úmrtí žadatele nebo  pokud ji žadatel zrušil z důvodu jeho umístění v jiném zařízení.

Řízení o přijetí

Zájemci jsou do zařízení přijímáni na základě žádosti o poskytování sociální služby v domově pro seniory s celoročním pobytem (viz příloha 1). Součástí žádosti je lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele a dotazník stanovení osobních cílů a potřeb uživatele. Tato žádost je dostupná u sociálních pracovnic v kanceláři DPS Stachy – Kůsov, na městských úřadech nebo na internetových stránkách www.domovkusov.cz. Na požádání je tiskopis žádosti zasílán poštou.

V případě, že je žadatel částečně nebo úplně zbaven způsobilosti k právním úkonům, je třeba k žádosti doložit kopii rozhodnutí soudu. Žádost a daná prohlášení musí pak podepsat opatrovník žadatele dla svých oprávnění.

Vyplněné a podepsané žádosti se odevzdávají v kanceláři sociálním pracovnicím nebo je možné je zaslat poštou. Každá doručená žádost je označena datem přijetí, přiděleným jednacím číslem a zapsána v PC do programu IS Cygnus do evidence žadatelů.

Všechny žádosti posuzuje přijímací komise, jejímiž členy jsou: ošetřující lékař, event. odborný lékař - psychiatr, vrchní sestra a sociální pracovnice. Komisi je předložena žádost o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory, lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele, dotazník – stanovení osobních cílů a potřeb uživatele (viz příloha 3). Pokud je žadatel imobilní nebo nemá možnost DPS navštívit a žije v přiměřené vzdálenosti od DPS, navštíví jej sociální pracovnice v místě jeho bydliště nebo ve zdravotnickém zařízení.

Po vyjádření a doporučení všech zúčastněných rozhodne ředitel, zda DPS může žadateli poskytnout patřičnou péči a zda je možné uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb nebo ne. V tom případě je žadateli písemně oznámeno, že nesplňuje předpoklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Kopie dopisu se přikládá k zamítnuté žádosti a uloží. V PC se žádost přeřadí do složky “Žadatelé – archiv“.

Proces přijetí žadatele

Sociální pracovnice

 • dohodne přesný termín nástup do DPS  se žadatelem a spolupracuje s  jeho rodinou, popř. sociální pracovnicí LDN, nejčastěji telefonick
 • přijme uživatele, doprovodí ho na oddělení a seznámí ho se zdravotnickým personálem a spolubydlícími
 • opětovně s uživatelem přečte připravenou Smlouvu o poskytování soc. služeb a přílohy  - v případě souhlasu žadatel podepíše nebo má možnost navrhovat změny.
 • zjistí požadavky na výplatu důchodu, založení depozitního konta, hospodaření s penězi, přihlášení k trvalému pobytu
 • zajistí dosílku důchodu  - přihlášení na ČSSZ, přechodná dosílka z pošty, převod hotovosti z osobního účtu na depozitní účet – volba klienta z této nabídky
 • připraví tiskopisy  pro příspěvek na péči pro příslušný ÚP – nová žádost, změna poskytovatele
 • podle možností uživatele provede celým zařízením
 • zapíše uživatele do matriky domova
 • upozorní uživatele na informační panely, schránky důvěry a jejich účel

Zaměstnanci přímé péče

 • sepíší s uživatelem šatní lístek, označí osobní věci a pomohou je uložit
 • seznámí uživatele s chodem oddělení

Cena poskytovaných služeb

Uživatel a dle volby i rodinní příslušníci jsou ještě před uzavřením Smlouvy seznámeni se sazebníkem ubytování a stravy, sazebníkem péče a sazebníkem fakultativních služeb. Jmenované sazebníky jsou rovněž součástí smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Ceník

Pobyt

Pobyt uživatele se řídí pravidly plného uznávání a respektování práv uživatelů se zaměřením na jejich individuální potřeby.Je podporována jejich volba při výběru služeb  se snahou zamezení vyloučení, oddělování.

Po nástupu je uživateli přidělen klíčový pracovník, po adaptaci a i kdykoli později má uživatel možnost si klíčového pracovníka samostatně zvolit či změnit. Sociální pracovnice, zaměstnanci, kteří se podílejí na péči a uživatel služby event. zvolený rodinný příslušník, na základě individuálních potřeb vytvoří individuální plán týdne. Individuální plán je po 3 měsících kontrolován a hodnocen klíčovým pracovníkem a uživatelem služby. Pak je hodnocen v intervalu 6 měsíců nebo dle potřeby. Pozornost je věnována krátkodobému i dlouhodobému osobnímu cíli klienta, jeho přáním a osobním představám o dalším životě. Snažíme se co nejvíce využít klientových zdrojů.

Připravuje se plán denních činností – zjišťujeme, jaké problémy klient má, které úkony zvládne sám a kde potřebuje poradit, úkony, které zvládne s dopomocí, a úkony, které sám nezvládne a potřebuje plnou podporu ošetřujícího personálu.

Připravuje se i plán sociálních činností – zjišťujeme, zda klient hospodaří s finančními prostředky, do jaké míry zvládne papírovou administrativu, jednání s úřady, komunikaci s rodinou, kde bude potřeba poradit, kde podpořit a které úkony zcela provést.

Ke každému uživateli služby je přistupováno individuálně a je naší snahou co nejvíce využít všech jeho zdrojů a podporovat ho v co největší samostatnosti ve všech oblastech života.

Služby (kadeřník, pedikúra, kulturní programy) zajišťujeme nejen přímo v DPS, ale i v přirozené sociální síti. Podporujeme klienty, se snahou minimalizovat rizika, k samostatnosti v uspokojování potřeb. Doprovázíme uživatele na úřady, na úřední jednání, na nákupy.

Informace k Příspěvku na péč

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek na péči je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života)

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého.