image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Aktuality - archiv > Regulační poplatky od 1. 4. 2009

Regulační poplatky od 1. 4. 2009



Datum konání:
5.3.2009

Zákon č. 59/2009 Sb. – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištěním
V § 16a odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Pokud pojištěnec za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsaného na receptu platí doplatek, je součet doplatků za všechna balení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely jednoho druhu snížen o zaplacený regulační poplatek nebo jeho příslušnou část, a to tak, aby částka zaplacená pojištěncem za doplatek a regulační poplatek činila nejméně 30 Kč,“.
2. V § 16a odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc27i) nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině“.
Poznámka pod čarou č. 27i zní:
„27i) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 27i až 27k se označují jako poznámky pod čarou č. 27j až 27l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
3. V § 16a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu27m) poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu27n) méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb.“.
Poznámky pod čarou č. 27m a 27n znějí:
„27m) § 48 až 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb.
27n) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.“.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.

Pro lepší náladu (Tajemno-pps)