image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého člověka.

Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Organizaci. Níže uvádíme naše podrobnější identifikační údaje.

Domov pro seniory Stachy - Kůsov
Sídlo: Kůsov 1, 384 73 Stachy
IČO: 00477095
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: neurčen

Proč potřebujeme Váš souhlas?

Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů souvisejících s poskytováním sjednaných sociálních služeb. Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v očekávané kvalitě a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

Souhlas udělujete se zpracováním osobních a kontaktních údajů včetně platebních údajů, zdravotní a sociální dokumentace, s pořizováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši činnost a projevy v rámci námi zajišťovaných aktivit. Souhlas udělujete také s uchováním těchto osobních údajů, GPS souřadnic, fotografií, záznamů a nahrávek a s jejich dalším zpracováním za účelem zkvalitnění služeb

  • prostorách organizace, např. vyvěšením na nástěnku,
  • předání osobních údajů zpracovatelům ke zpracování pro potřeby organizace

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

  • Záznamy z kamerového systému za účelem ochrany majetku a osob. Záznamy se uchovávají do doby přepisu dalším záznamem ve smyčce a zpřístupněny mohou být pouze Policii ČR. Kamery zachycují vnější prostory budov, včetně vstupů osob do objektů, soukromé prostory uživatelů nejsou monitorovány.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete:

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu 1 roku od podpisu této listiny. Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu.

Můžete souhlas odvolat:

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při poskytování sjednaných našich služeb Vám a výsledů naší činnosti našemu zřizovateli, případně regulatorním orgánům (např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ, soud apod.) Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy (*) máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz

Každá osoba, jehož osobní údaje budeme zpracovávat a shromažďovat, bude požádána o podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento doklad bude uložen v dokumentaci žadatele, klienta nebo zaměstnance domova.

Projev vůle

Já, níže podepsaný(á) ………………..………, nar. ………..……….., bytem ………………………………….………. prohlašuji, že jsem plně jsem porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom stejnopise.

V………………., dne…………..

……………………………………,

Podpis

(*) Tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Tisk dokumentu ve Wordu za účelem udělení souhlasu