image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Žádosti o informace můžete podat písemně elektronicky vyplněním formuláře a jeho odesláním elektronickou poštou na naší e-mailovou adresu socialni@domovkusov.cz.

Formulář pro žádosti o informace

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Jak požádat o poskytnutí informací,
lhůty pro jejich vyřízení

Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období
 • by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem

Povinný subjekt dále neposkytne informace o

 • probíhajícím trestním řízení
 • rozhodovací činnosti soudů
 • plnění úkolů zpravodajských služeb
 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Jak podat stížnosti, petici či jiné podání a lhůty pro jejich vyřízení

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním pracoviště či zaměstnance Domova pro seniory Stachy - Kůsov, měl by na tuto skutečnost upozornit.

Domov pro seniory Stachy - Kůsov přijímá stížnosti a jiná podání občanů ve smyslu vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Příjem podání stížností a petic přísluší v rámci organizace řediteli, který zajišťuje další postup.

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný zaměstnanec se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

Ústně:

 • osobně u ředitele Domova pro seniory
 • telefonicky u ředitele Domova pro seniory

Písemně:

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně, způsobem, který je výše uveden a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.