Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …
Drobečková navigace

Kůsovské novinky > O nás >>> > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

GDPR

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého člověka.

Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem

Organizaci. Níže uvádíme naše podrobnější identifikační údaje.
Domov pro seniory Stachy - Kůsov
Sídlo: Kůsov 1, 384 73 Stachy
IČO: 00477095
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: neurčen

Proč potřebujeme Váš souhlas?
Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů souvisejících s poskytováním sjednaných sociálních služeb. Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v očekávané kvalitě a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?
Souhlas udělujete se zpracováním osobních a kontaktních údajů včetně platebních údajů, zdravotní a sociální dokumentace, s pořizováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši činnost a projevy v rámci námi zajišťovaných aktivit. Souhlas udělujete také s uchováním těchto osobních údajů, GPS souřadnic, fotografií, záznamů a nahrávek a s jejich dalším zpracováním za účelem zkvalitnění služeb

  • prostorách organizace, např. vyvěšením na nástěnku,
  • předání osobních údajů zpracovatelům ke zpracování pro potřeby organizace

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

  • Záznamy z kamerového systému za účelem ochrany majetku a osob. Záznamy se uchovávají do doby přepisu dalším záznamem ve smyčce a zpřístupněny mohou být pouze Policii ČR. Kamery zachycují vnější prostory budov, včetně vstupů osob do objektů, soukromé prostory uživatelů nejsou monitorovány.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete:

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu 1 roku od podpisu této listiny. Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu.

Můžete souhlas odvolat:

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při poskytování sjednaných našich služeb Vám a výsledů naší činnosti našemu zřizovateli, případně regulatorním orgánům (např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ, soud apod.) Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy (*) máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: áhttps://www.uoou.cz

Každá osoba, jehož osobní údaje budeme zpracovávat a shromažďovat, bude požádána o podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento doklad bude uložen v dokumentaci žadatele, klienta nebo zaměstnance domova.

Projev vůle

Já, níže podepsaný(á) ………………..………, nar. ………..……….., bytem ………………………………….………. prohlašuji, že jsem plně jsem porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom stejnopise.

V………………., dne…………..

 

……………………………………,

Podpis


(*) Tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

 

Tisk dokumentu ve Wordu za účelem udělení souhlasu: ZDE

 

 

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatelČinnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

26. 7. 2021

„Většina lidí ve skutečnosti nechce svobodu, protože svoboda zahrnuje odpovědnost a většina lidí se bojí odpovědnosti.“  Sigmund Freud

http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

2. 6. Jarmil

Zítra: Tamara

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1942
b) 02 - U kříže
  
 2255
c) 03 - U pergoly
  
 2125
d) 04 - Slavobrána
  
 1502

Návštěvnost stránek

455019
2013