image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Legislativa

Legislativa

Poučení:

Stiskem pravého tlačítka a volbou "Uložit cíl jako ..." si můžete dokumenty stáhnout do Vašeho počítače

Vybrané předpisy Sbírky zákonů ČR

Číslo Název předpisu
121/2000 Sb. Autorský zákon
585/2004 Sb. Branný zákon
13/1993 Sb. Celní zákon
280/2009 Sb. Daňový řád
120/2001 Sb. Exekuční řád
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
344/1992 Sb. Katastrální zákon
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
358/1992 Sb. Notářský řád
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
40/1964 Sb. Občanský zákoník (aktuální)
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
218/2002 Sb. Služební zákon
150/2002 Sb. Soudní řád správní
500/2004 Sb. Správní řád
183/2006 Sb. Stavební zákon
561/2004 Sb. Školský zákon
141/1961 Sb. Trestní řád
40/2009 Sb. Trestní zákoník
1/1993 Sb. Ústava České republiky
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
21/1992 Sb. Zákon o bankách
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
129/2000 Sb. Zákon o krajích
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
477/2001 Sb. Zákon o obalech
128/2000 Sb. Zákon o obcích
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
94/1963 Sb. Zákon o rodině
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
262/2006 Sb. Zákoník práce
455/1991 Sb. Živnostenský zákon