Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > Legislativa

Legislativa

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

   

Poučení:

Stiskem pravého tlačítka

a volbou "Uložit cíl jako ..."

si můžete dokumenty stáhnout

do Vašeho počítače

 

 

 

 

 

Vybrané předpisy Sbírky zákonů ČR

Číslo Název předpisu
121/2000 Sb. Autorský zákon
585/2004 Sb. Branný zákon
13/1993 Sb. Celní zákon
280/2009 Sb. Daňový řád
120/2001 Sb. Exekuční řád
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
344/1992 Sb. Katastrální zákon
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
358/1992 Sb. Notářský řád
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
40/1964 Sb. Občanský zákoník (aktuální)
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
218/2002 Sb. Služební zákon
150/2002 Sb. Soudní řád správní
500/2004 Sb. Správní řád
183/2006 Sb. Stavební zákon
561/2004 Sb. Školský zákon
141/1961 Sb. Trestní řád
40/2009 Sb. Trestní zákoník
1/1993 Sb. Ústava České republiky
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
21/1992 Sb. Zákon o bankách
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
129/2000 Sb. Zákon o krajích
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
477/2001 Sb. Zákon o obalech
128/2000 Sb. Zákon o obcích
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
94/1963 Sb. Zákon o rodině
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
262/2006 Sb. Zákoník práce
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

 

 

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatelČinnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

29. dubna 2015

Reklama DPS
Stavby
http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

12. 4. Julius

Zítra: Aleš

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1662
b) 02 - U kříže
  
 1665
c) 03 - U pergoly
  
 1809
d) 04 - Slavobrána
  
 1205

Návštěvnost stránek

408652
2013