Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > Legislativa

Legislativa

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

   

Poučení:

Stiskem pravého tlačítka

a volbou "Uložit cíl jako ..."

si můžete dokumenty stáhnout

do Vašeho počítače

 

 

 

 

 

Vybrané předpisy Sbírky zákonů ČR

Číslo Název předpisu
121/2000 Sb. Autorský zákon
585/2004 Sb. Branný zákon
13/1993 Sb. Celní zákon
280/2009 Sb. Daňový řád
120/2001 Sb. Exekuční řád
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
344/1992 Sb. Katastrální zákon
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
358/1992 Sb. Notářský řád
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
40/1964 Sb. Občanský zákoník (aktuální)
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
218/2002 Sb. Služební zákon
150/2002 Sb. Soudní řád správní
500/2004 Sb. Správní řád
183/2006 Sb. Stavební zákon
561/2004 Sb. Školský zákon
141/1961 Sb. Trestní řád
40/2009 Sb. Trestní zákoník
1/1993 Sb. Ústava České republiky
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
21/1992 Sb. Zákon o bankách
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
129/2000 Sb. Zákon o krajích
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
477/2001 Sb. Zákon o obalech
128/2000 Sb. Zákon o obcích
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
94/1963 Sb. Zákon o rodině
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
262/2006 Sb. Zákoník práce
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

 

 

 

 

Úvodní strana

Slovem i obrazem

Jak požádat o službu

Kůsovské novinkyKůsovské novinky

Aktualty

Diskuze

Inzerce

Fotoalbum old

Fotoalbum Rajčenet

Chcete li nás podpořit

Kůsovská stezka

Menu

Kůsovské novinky

http://www.domovkusov.cz/kusovske-novinky

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

Inzerce

http://www.domovkusov.cz/inzerce

Diskuze

http://www.domovkusov.cz/diskuze

Fotogalerie domovkusov - Rajčenet

http://www.domovkusov.cz/rajcenet

Fotogalerie - OLD

http://www.domovkusov.cz/fotogalerie

Informační bulletin DPS

Informační bulletin DPS
http://www.domovkusov.cz/dokumenty-formulare-letacek

JIHOČESKÝ KRAJ

http://www.domovkusov.cz/zrizovatel

Informace

Úřední deska

! ! ! ! - NEPŘEHLÉDNI - ! ! ! !

Nový občanský zákoník - účinný od 1.1.2014

NOZ - bezplatná poradna

Dokumenty Vlády České republiky

Knihovna připravované legislativy (KPL)

Deník veřejné správy

Zákony pro lidi

Kupní síla

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Parlament ČR - Ústavní soud

Sbírka zákonů

Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Sněmovní tisky

Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Přijaté zákony

Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Integrovaný portál MPSV

Příručka pro personální a platovou agendu

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

SOCIÁLNÍ REFORMA

Sociální reforma

PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012

Příspěvek na péči od 1 ledna 2012

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

DŮCHODOVÁ REFORMA

Důchodová reforma

Užitečné příručky

Rádce pacienta

Sociální poradce

Prirucka_OZP_2015.pdf

Formuláře MPSV

Dietologie - dietní systém

Kalkulačky

První pomoc

Interaktivní příručka první pomoci

Stravování

1000 receptů pro veřejné stravování

Potravinová alergie

Potravinářská komora - Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech (MPSV)
Dokument

Zaměstnanost

Zaměstnanost

Národní soustava povolání

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Katalog pracovních míst

JOB-TIP Analýza individuálního potenciálu (AIP)

Psychotesty

Databáze dalšího profesního vzdělávání (DAT CZ)

Kalkulačka srážek ze mzdy

www.vyplata.cz

Noviny Prace a sociální politika ke stažení

Noviny Práce a sociální politika ke stažení

NÁSTAVBA PAVILONU „C“ A PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Dne 6. 8. 2008 byla udělená dotace z finančního mechanismu EHP/NORSKO.

www.eeagrants.org
http://www.eeagrants.org/projects/viewprojects.php?id=154301

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poskytovatelé internetových služeb

Google

Centrum

Atlas

Seznam

Internetová rádia

ČR 1 - Radiožurnál (64kbps)

Internetové TV

ČESKÁ TELEVIZE

ČT 24

STREAM TV

Vyhledávače a další odkazy

Kupní síla

ikatastr

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce - informace z katastrálního území

Kontaminovaná místa - skvělá mapa ČR

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Datové schránky (seznam a vstup)

Plánovač cest

Poštovní směrovací čísla

Telefonní seznam

Místní autobusové spoje

ARES

Jednotky

Převody fyzikálních jednotek

www.1188.cz

České stavební standardy

Stavební On Line

Czech POINT - stránky České pošty

Stavební firmy z Jihočeského kraje

BOZP Online

Dopravní informace

Mapy

AV prezentace MF ČR

VOLBYhned.cz

CINESTAR - program kina

Jak na počítač

mp3ky.net

Český statistický úřad

Pojišťovna - FM Partner

sms zdarma

Rychlost Vašeho připojení dsl.cz

Rychlost Vašeho připojení rychlost.cz

Rychlost Vašeho připojení speedmeter.cz

Rychlost Vašeho připojení vsevjednom.cz

Rychlost Vašeho připojení adsl.cz

DNES v číslech

Polohy lodí on-line

Polohy letadel on-line

Staré časy - bádání

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

Ztracená Vltava

Krajem soutoku Vltavy - Dvořák

Depositum

Státní oblastní archiv v Třeboni

16. 11. Otmar

Zítra: Mahulena, Den studentů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Inzerce

Kůsovské novinky

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1137
b) 02 - U kříže
  
 729
c) 03 - U pergoly
  
 1106
d) 04 - Slavobrána
  
 570

Návštěvnost stránek

364976
2013_01