Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …
Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > Legislativa

Legislativa

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

   

Poučení:

Stiskem pravého tlačítka

a volbou "Uložit cíl jako ..."

si můžete dokumenty stáhnout

do Vašeho počítače

 

 

 

 

 

Vybrané předpisy Sbírky zákonů ČR

Číslo Název předpisu
121/2000 Sb. Autorský zákon
585/2004 Sb. Branný zákon
13/1993 Sb. Celní zákon
280/2009 Sb. Daňový řád
120/2001 Sb. Exekuční řád
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
344/1992 Sb. Katastrální zákon
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
358/1992 Sb. Notářský řád
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
40/1964 Sb. Občanský zákoník (aktuální)
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
218/2002 Sb. Služební zákon
150/2002 Sb. Soudní řád správní
500/2004 Sb. Správní řád
183/2006 Sb. Stavební zákon
561/2004 Sb. Školský zákon
141/1961 Sb. Trestní řád
40/2009 Sb. Trestní zákoník
1/1993 Sb. Ústava České republiky
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
21/1992 Sb. Zákon o bankách
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
129/2000 Sb. Zákon o krajích
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
477/2001 Sb. Zákon o obalech
128/2000 Sb. Zákon o obcích
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
94/1963 Sb. Zákon o rodině
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
262/2006 Sb. Zákoník práce
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

 

 

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatelČinnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

26. 7. 2021

„Většina lidí ve skutečnosti nechce svobodu, protože svoboda zahrnuje odpovědnost a většina lidí se bojí odpovědnosti.“  Sigmund Freud

http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

5. 6. Dobroslav

Zítra: Norbert

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1945
b) 02 - U kříže
  
 2259
c) 03 - U pergoly
  
 2128
d) 04 - Slavobrána
  
 1506

Návštěvnost stránek

455158
2013