image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 15_Zvyšování kvality sociální služby

15 Zvyšování kvality sociální služby

Domov pro seniory Stachy – Kůsov dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb neustále zvyšovala. Kvalitu služeb hodnotí jak uživatelé, tak i zaměstnanci.

Ke zjišťování kvality služeb slouží kontrolní mechanismus. Kontroly jsou prováděné na všech pracovních úsecích a týkají se vedení agendy, zařízení a poskytování služeb. Zjištěné nedostatky slouží jako zpětná vazba ke zlepšení kvality poskytování sociálních služeb.

 1. Domov pro seniory Stachy – Kůsov má zpracovány vnitřní „ Standardy kvality sociálních služeb“. Východiskem tohoto materiálu jsou „ Standardy kvality sociálních služeb – MPSV 2003 – ISBN 80 – 86552 – 66 – 7“.
 2. Cílem vnitřního materiálu „ Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb“ je konkretizace a zpřesnění jednotlivých standardů za účelem poskytování kvalitních sociálních služeb v DPS Stachy – Kůsov.
 3. Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb jsou materiálem závazným pro všechny zaměstnance DPS Stachy – Kůsov.
 4. DPS Stachy – Kůsov průběžně sleduje a vyhodnocuje, zda jím poskytované sociální služby jsou v souladu s kvalitou a zda odpovídají potřebám a požadavkům jednotlivých uživatelů.

K tomu se využívají tyto zdroje:

Zdroje zpětné vazby interní:

 1. spokojenost či nespokojenost uživatelů – přímé rozhovory s uživateli
 2. vyhodnocování četnosti a obsahu stížností
 3. poznatky a připomínky personálu
 4. vyhodnocování aplikace získaných znalostí a dovedností personálu DPS Stachy – Kůsov do běžné praxe při poskytování služeb.
 5. vnitřní kontrola
 6. průzkumy, vyhodnocování dokumentace projektů, vyhodnocování individuálních plánů, vnitřní audit
 7. spokojenost či nespokojenost opatrovníků uživatelů a rodinných příslušníků uživatelů.
 8. sebehodnocení (audit sebehodnocení)

Zdroje zpětné vazby externí:

 1. kontrolní činnost zřizovatelem
 2. inspekce kvality sociálních služeb
 3. poznatky a připomínky návštěvníků, praktikantů,…
 4. ohlasy veřejnosti z komunity obce

Hodnocení naplňování veřejného závazku

Vážený respondente, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na hodnocení veřejného závazku (informací pro veřejnost) domova pro seniory Stachy - Kůsov.

Vyhodnocené dotazníky budou sloužit pro tvorbu srozumitelných a dostupných informací pro veřejnost a případné zájemce o sociální službu.

Vyplnění dotazníku je anonymní.

Přečtěte si uvedené texty a následně odpovídejte na otázky.

Děkujeme za spolupráci!

Vyplnění dotazníků

 

Dotazník pro příbuzné uživatelů DPS Stachy - Kůsov

Vážení příbuzní, cílem našeho dotazníku je zjistit kvalitu poskytovaných služeb, komunikace s personálem a celého chodu Domova pro seniory (dále jen DPS) z pohledu rodinných příslušníků našich uživatelů.

Získané informace jsou zcela anonymní a budou použity pouze pro potřeby vedení DPS Stachy - Kůsov. Na otázky odpovídejte prosím pravdivě, tak jak to sami cítíte. Nebojte se kritiky. Vaše podněty a připomínky na případné nedostatky, budou pro nás důvodem k zamyšlení a realizaci, jak zpříjemnit a zlepšit kvalitu života Vašich nejbližších, tedy i našich uživatelů.

ředitel DPS Stachy - Kůsov
Gál Ladislav 

1) Jak často navštěvujete své blízké?

 • a) 1x týdně
 • b) 1x  měsíčně
 • c) občas
 • d) …………………………………

2) Jak se při návštěvě cítíte?

 • a) velmi dobře
 • b) dobře
 • c) špatně
 • d) velmi špatně

3) Máte zájem o více informací o chodu DPS?

 • a) ano
 • b) ne

4) Měli byste zájem zúčastnit se akcí pořádaných v DPS?

 • a) ano
 • b) ne

5) Pokud ano, v jakém čase?

 • a) kdykoli
 • b) v pátek odpoledne
 • c) v sobotu dopoledne
 • d) v sobotu odpoledne

6) Máte dostatečné informace o poskytovaných službách v DPS?

 • a) ano
 • b) ne

7) Postrádáte Vy nebo Vaši příbuzní jiné služby v DPS?

…………………………………

8) Měli byste zájem o častější osobní kontakt se sociálními pracovnicemi?

 • a) ano
 • b) ne

9) Měli byste při návštěvě zájem o možnost ubytování v domově?

 • c) ano
 • d) ne

10) Co byste v DPS změnili či zlepšili?

…………………………………

11) Myslíte si, že jsou v našem Domově dostatečně uspokojovány potřeby klientů?

 • a) ano, zcela
 • b) ano, částečně
 • c) spíše ne
 • d) vůbec ne

12) Jsou Vaší blízcí v DPS spokojeni?

 • a) ano
 • b) spíše ano
 • c) spíše ne
 • d) ne

13) Pokud ne, proč?

…………………………………

14) V případě, že nejste spokojeni s jakoukoliv péčí, řešíte tento problém s někým?

 • a) ano, s konkrétní osobou
 • b) ano, se sociální pracovnicí
 • c) ano, s panem ředitelem
 • d) ano, se staniční sestrou
 • e) ano, s vrchní sestrou
 • f) ne

15) Pokud ne, proč?

…………………………………

16) Respektuje personál soukromí klientů v době Vaší návštěvy?

 • a) ano, vždy
 • b) obvykle ano
 • c) většinou ne
 • d) vůbec ne

17) Setkali jste se někdy s nešetrným či ponižujícím zacházením s klienty?

 • a) ano
 • b) ne

18) Pokud chcete jít s klientem ven na procházku, připraví Vám klienta personál ochotně?

 • a) ano, kdykoliv
 • b) ne, nemáme možnost
 • c) pokud ne, napište stručně proč

…………………………………

Vyplněný tiskopis, prosíme, vhoďte do „Schránky důvěry“  -  u kanceláře vedení domova nebo na jednotlivých odděleních.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci
vedení Domova