image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Povinně zveřejňované informace - staré

Povinně zveřejňované informace

Výroční zprávy

Organizační řád

Elektronická podatelna

1. Název

Domov pro seniory Stachy - Kůsov

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena Jihočeským krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Zřizovací listinu organizace schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č.52/2003/ZK dne 18. 3. 2003 s účinností od 1. 1. 2003.
Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek správní subjektivitou.
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresy jsou shodné s adresami pro osobní návštěvu:

Domov pro Seniory Stachy - Kůsov, Kůsov 1, 374 73 Stachy
Osobní návštěvy je možné uskutečnit v pracovní dny v době 7.30 – 14.30 hod., případně po dohodě.
Telefonní spojení:

Ředitel Telefon
(spojovatelka)
Mobil Ústředna
(GSM)
Fax
Gál Ladislav +420 388 428 213 +420 602 115 125 +420606 617 053 388 428 040

Adresy internetových stránek a elektronického spojení:

Organizace Webové stánky E - mail
Domov pro seniory Stachy - Kůsov www.domovkusov.cz gal.ladislav@gmail.com

Identifikátor datové schránky (ID): mxyu3yj

5.Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu/
kód banky
Název
účtu
Druh plateb
136106744/0600 běžný účet úhrady nájmů a základních služeb, příspěvky na péči uživatelům, přímé platby úhrad za pobyt a stravu, platby od zdravotních pojišťoven,
dotace a příspěvky na provoz, přeplatky z úhrad dodavatelům, plnění za pojistné události, úhrady za prodej majetku, úhrady pohledávek, úhrady za stravné, případně telefonní hovory cizích osob, atd.…
182-136106744/0600 depozitní účet úhrady důchodů klientů hromadným seznamem, soukromé platby klientům
107-136106744/0600 účet FKSP hospodaření FKSP

6. Identifikační číslo (IČ)

Identifikační číslo Domova pro seniory Stachy - Kůsov je: 00477095

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Daňové identifikační číslo Domova pro seniory Stachy – Kůsov je: CZ00477095.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat písemně na adresu:

Domov pro seniory Stachy - Kůsov
Kůsov 1, 384 73 Stachy
případně osobně v době 7.30 – 14.30 hod. na stejné adrese, pavilon C přízemí, č. dveří 094

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí organizace (odmítnutí zájemce o sociální službu, odpověď na stížnost apod.) lze podat písemně na adresu zřizovatele:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Lhůta není stanovena.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací lze nalézt na: www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade 259637.aspx nebo portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně 1,50 Kč
Pořízení listiny A4 barevně, jednostranně 4,00 Kč
Pořízení technického nosiče dat CD-ROM 10,50 Kč
Pořízení technického nosiče dat disketa 7,50 Kč
Náklady na poštovní služby při odesílání 50 a více listů - obyčejná zásilka 18,00 Kč
Náklady na poštovní služby při odesílání 50 a více listů - doporučená zásilka 24,00 Kč
Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 300,00 Kč

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. §18 v oblasti poskytování informací

17. Výhradní licence poskytnuté podle §14a odst. 4

  • 17.1 Vzor licenčních smluv

  • 17.2 Výhradní licence

    V současné době Domovem pro seniory Stachy - Kůsov neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

18. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle §16a odst. 7

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo přijato

19. Elektronická adresa podatelny