Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > Standardy >>> > 05_Individuální plánování průběhu sociální služby

05_Individuální plánování průběhu sociální služby

platí od 1. 7. 2013 !

 

Poskytování sociálních služeb vychází z osobních cílů a potřeb každého uživatele vzhledem k jeho schopnostem a podle druhu a poslání sociální služby.

Poskytování sociální služby vychází z přání a potřeb uživatele a je postaveno zejména na jeho schopnostech, možnostech a dovednostech. Průběh sociální služby je plánován přiměřeně, uživatel musí mít možnost ovlivňovat její průběh, měnit osobní cíle, kterých chce prostřednictvím poskytované sociální služby dosáhnout.

Ode dne nástupu uživatele do zařízení nastává období tzv. adaptace nového uživatele, které trvá tři měsíce. Již při svém nástupu do zařízení získá uživatel „klíčového pracovníka“, který aktivně zjišťuje jeho přání a potřeby a zajišťuje vhodný start poskytované služby.

Individuální plán je souhrn osobních cílů uživatele, jichž chce uživatel dosáhnout za pomoci a ve spolupráci se zařízením, tak, aby poskytování služby směřovalo k řešení nepříznivé životní situace.

Osobní cíle jsou cíle uživatele. Pokud uživatel není schopen formulovat sám své osobní cíle, procesu stanovení cílů se mohou zúčastnit rodinní příslušníci či další osoby z okruhu kolem uživatele včetně pracovníků.Možné rizikové situace v rámci individuálního plánování zahrnují takové situace či překážky, které by mohly nastat při dosahování cílů. Jedná se o vnější vlivy, kterým je uživatel vystaven, zároveň je vhodné pracovat i s vnitřní motivací samotného uživatele, směřující k naplňování stanovených cílů a efektivnímu průběhu poskytované služby.

Základní formou získávání a předávání informací mezi uživatelem a klíčovým pracovníkem (či dalšími pracovníky), je rozhovor, pozorování.


Volnočasové aktivity >>>


Pravidla pro plánování sociálních služeb

Základní metodou plánování služby je rozhovor uskutečněný klíčovým pracovníkem s uživatelem po předcházející vzájemné domluvě. KP vhodným způsobem naváže kontakt s uživatelem, vyhodnocuje průběh služby (spokojenost uživatele) a zjišťuje potřeby a osobní cíle uživatele a dojednává podporu individuálně určených cílů. KP společně s uživatelem formuluje záznam o průběhu rozhovoru. KP informuje pracovní tým a vedoucího oddělení o průběhu a výstupech plánování služby.

Při plánování služby s uživateli s poruchou komunikace si KP vytváří hypotézy o potřebách uživatele. Tyto hypotézy následně posuzuje, ověřuje a doplňuje v pracovním týmu. V tomto případě použijeme metody pozorování uživatele v reálné situaci, empatické fantazie, analýzy uspokojování potřeb, rozhovor s ostatními členy pracovního týmu.

Při tvorbě dokumentace uživatele se vychází z počítačového programu IS Cygnus. Jedná se o složku informací, mapování. Další složka obsahuje vyřčená přání, zjištěné potřeby, uživatelovy zdroje, rizika, určení osobního cíle uživatele a stanovení jednotlivých kroků k cíli, které mají své termíny a spolupodílející se osoby.
1)    Dotazník – stanovení osobních cílů a potřeb
2)    Adaptační proces uživatele
3)    Individuální plán
4)    Plán péče
5)    Ošetřovatelský plán


Adaptační proces

Uživatel se přizpůsobuje novému sociálnímu prostředí a poznává způsob poskytování služby, zvyklosti ve službě a sžívá se s ní. 

Cíle adaptačního procesu:

Seznámení se s novým prostředím (osoby ve službě, celá budova, uspořádání místností, pokoj uživatele, zahrada, okolí, umístění služby v místním společenství - blízkost autobusové dopravy atd.

Vytváření vztahu k dalším uživatelům, zaměstnancům, pochopení hierarchie a kompetencí zaměstnanců

Vytváření pocitu sounáležitosti se službou

Po přijetí uživatele do DPS je stanoven klíčový pracovník uživatele. Ten se podílí se staniční sestrou a sociální pracovnicí na zpracování adaptačního procesu, který trvá 3 měsíce a je hodnocen vždy po měsíci pobytu.

Je potřeba, aby uživatel získal dostatečné množství informací v takové formě, které zcela bezpečně porozumí.

Individuální plán

Procesy při tvorbě individuálního plánu:

 • hodnocení samostatnosti uživatele, jeho potřeby, schopnosti a dovednosti
 • zjištění představ, přání a zálib uživatele
 • stanovení cílů, kterých chceme dosáhnout a určení způsobů a prostředků, prostřednictvím kterých toho chceme dosáhnout

Pro sestavení IP se využívá šablona programu IS Cygnus „Individuální plán“. IP obsahuje informace, kdo se na tvorbě podílí, doba platnosti plánu, termíny průběžných hodnocení.

V adaptačním procesu vytvoří klíčový pracovník tzv. Profil klienta – v programu IS Cygnus se zaznamenává Dokumentace klienta Individuální plán – karta klienta do záložky přání a potřeby klienta.

Profil klienta obsahuje důležité informace o klientovi. Jde o jeho životopis, který tvoří nejdůležitější mezníky v životě člověka (dobré a špatné zážitky). Obsahuje také popis minulého, současného stavu a představu jeho budoucnosti.

Profil klienta zahrnuje tyto oblasti:

 • Společenský kontakt
 • Vztahy s ostatními lidmi
 • Zájmy, záliby, rituály
 • Přání a potřeby
 • Možná rizika

Jde o odpovědi na otázky: Jaké jsou Vaše životní představy, přání, cíle, kterých by mělo být dosaženo?

Postup:

Individuální plán je tvořen během adaptační doby klienta, je hodnocen minimálně 1x měsíčně a hlavní hodnocení probíhá 1x ročně (sociální pracovnice, klient, vedoucí střediska, KP), pokud dojde ke změně hodnocení proběhne dříve. Průběžně zaznamenávají informace i ostatní členové týmu.

KP získává informace o klientovi, pozoruje a hodnotí klienta, využívá informace od rodinných příslušníků, ze sociálního šetření (zápis z jednání se zájemcem o službu). V průběhu tvorby IP, provádí konzultace s ostatními členy týmu (sociální pracovnice, vedoucí střediska).

Všechny informace zapíše KP do Dokumentace klienta Individuální plán – karta klienta do záložky přání a potřeby klienta. Uvede zdroje a metody zjištění.

Stanovení osobního cíle

V celém plánování je nejdůležitější osobní cíl uživatele.  Osobní cíl je uveden přímo ve smlouvě o poskytování sociální péče.

Osobní cíl musí být:  

 •       realistický
 •       přiměřený
 •       konkrétní
 •       významný pro uživatele
 •       dosažitelný
 •       vyhodnotitelný

 K dosažení osobního cíle musíme vědět::

 •       jakého cíle máme dosáhnout
 •       jaké zdroje využijeme
 •       v jakém časovém termínu cíle dosáhneme

 

Pokud uživatel není schopen sdělit svá přání a potřeby vytváří KP tzv. hypotézy, které konzultuje s ostatními členy týmu, rodinnými příslušníky. Svůj postup uvede do IP. Vždy musí být uvedeno jak tento proces probíhá.

Po stanovení osobního cíle uvede KP klientovy zdroje a kroky k naplnění osobního cíle. Kroky k naplnění osobního cíle zahrnují i četnost – kdy je třeba daný krok provést, aby došlo k naplnění stanoveného cíle a osoby, které se budou podílet na splnění daného kroku.

Hodnocení plánu

Uvedeme do Záznamu o realizaci osobního cíle. Označíme osobní cíl, do kterého chceme záznam vložit.

Hodnocení provádí KP minimálně 1x měsíčně. Hlavní hodnocení je 1x ročně s ostatními členy týmu (KP, uživatel, vedoucí střediska, sociální pracovnice) .  

KP zpětně vyhodnotí záznamy realizace a naplňování osobního cíle.

V IP jde o souhrnné a ucelené informace, které jsou dostupné ostatním členům týmu dle jejich kompetencí.


Plán péče

Dává celkový obraz o individuální péči poskytované uživateli. Je definován přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Cíl plánu péče:

      systematické a kontinuální vedení informací o uživateli a o poskytované sociální službě
      zajištění komunikace mezi zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do péče o uživatele
      písemné předání informací o uživateli, který je překládán na jiné pracoviště
      zajištění klíčového pracovníka pro uživatele
      existence dokumentované sociální služby pro případná pozdější řešení problémových situací

Za sestavení a kontrolu plánu péče odpovídá klíčový pracovník.

Při sestavování prvního plánu péče musí mít uživatel přiděleného klíčového pracovníka.

Realizace plánu péče

Jde o sledování realizace činností, které byly naplánovány v rámci plánu péče.

Provedení dané činnosti lze zaznamenávat pomocí přenosných terminálů nebo je lze zadávat přímo v programu. Sledovat realizaci lze pouze u činností označených ikonou v plánu péče. Realizace plánu péče se sleduje pro každou poskytovanou službu uživatele zvlášť.

Sledování realizace péče:

 •       přehled o množství poskytnuté péče uživateli
 •       finanční porovnání poskytnuté péče s příspěvkem na péči uživatele
 •       seznam odebraných fakultativních služeb sloužící jako podklad pro vyúčtování
 •       možnost vyvodit osobní zodpovědnost za provedené činnosti
 •       statistické informace pomáhají předvídat a plánovat potřeby sociálních služebKlíčový pracovník

Funkce KP:

 • do kontaktu s uživatelem vstupuje bez konkrétních očekávání, nepřináší vlastní cíle či záměry
 • seznamuje uživatele pouze s možnostmi služby (neovlivňuje uživatele)
 • provádí individuální rozhovory s uživateli o jejich potřebách a osobních cílech
 • podporuje uživatele ve formování osobních cílů
 • pracuje s osobní dokumentací uživatele (v programu dokumentace klienta)
 • sestavuje individuální plán služby
 • projednává plán služby v týmu
 • monitoruje průběh služby (v programu dokumentace klienta)
 • ověřuje spokojenost uživatele, eventuelně domlouvá jiná řešení
 • dle potřeby spolupracuje s rodinou, kontaktní osobou, opatrovníkem, institucemi apod.
 • spolu s uživatelem hodnotí plnění individuálního plánování služby
 • spolu s uživatelem aktualizuje individuální plán
 • ve spolupráci s koordinátorem individuálního plánování vede elektronický záznam individuálního plánu, z něhož je posléze vyhotoven písemný záznam
 • spolupracuje s koordinátorem individuálních plánů
 • je plně odpovědný za realizaci individuálního plánu
 • do IP mohou nahlížet klíčový pracovník, uživatel, všichni klíčoví pracovníci, sociální pracovnice
 • v případě dlouhodobé nepřítomnosti klíčového pracovníka ho zastoupí určený klíčový pracovník
 • pomáhá uživateli při formulování potřeb a osobních cílů, formulování priorit
 • podporuje uživatele k využití jeho vlastních vnitřních zdrojů
 • projednává s uživatelem poskytování služby, podpory a péčeOšetřovatelský plán

Ošetřovatelský plán a plán rizik je sestavován na základě ošetřovatelských diagnóz dle taxonomie NANDA-I.

Ošetřovatelská dokumentace je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace. Za vedení ošetřovatelské dokumentace zodpovídá registrovaná všeobecná sestra.

Ošetřovatelská péče je poskytována formou ošetřovatelského procesu.

Dokumentace při příjmu uživatele do DPS:

 •       Ošetřovatelská anamnéza
 •       Barthelův test
 •       Hodnocení rizika pádů
 •       Hodnocení vzniku dekubitů
 •       Neuromentální index

 

Ošetřovatelský proces obsahuje 5 kroků:

 •       získávání informací – ošetřovatelská anamnéza
 •       stanovení ošetřovatelské diagnózy
 •       plánování ošetřovatelské péče realizace naplánovaných ošetřovatelských intervencí
 •       hodnocení

 

Ošetřovatelský plán je hodnocen 1x měsíčně registrovanou všeobecnou sestrou.

 

 

 

Úvodní strana

Slovem i obrazem

Jak požádat o slžbu

Kůsovské novinkyKůsovské novinky

Aktualty

Diskuze

Inzerce

Fotoalbum old

Fotoalbum Rajčenet

Chcete li nás podpořit

Kůsovská stezka

Menu

Kůsovské novinky

http://www.domovkusov.cz/kusovske-novinky

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

Inzerce

http://www.domovkusov.cz/inzerce

Diskuze

http://www.domovkusov.cz/diskuze

Fotogalerie domovkusov - Rajčenet

http://www.domovkusov.cz/rajcenet

Fotogalerie - OLD

http://www.domovkusov.cz/fotogalerie

Informační bulletin DPS

Informační bulletin DPS
http://www.domovkusov.cz/dokumenty-formulare-letacek

JIHOČESKÝ KRAJ

http://www.domovkusov.cz/zrizovatel

Informace

Úřední deska

! ! ! ! - NEPŘEHLÉDNI - ! ! ! !

Nový občanský zákoník - účinný od 1.1.2014

NOZ - bezplatná poradna

Dokumenty Vlády České republiky

Knihovna připravované legislativy (KPL)

Deník veřejné správy

Zákony pro lidi

Kupní síla

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Parlament ČR - Ústavní soud

Sbírka zákonů

Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Sněmovní tisky

Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Přijaté zákony

Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Integrovaný portál MPSV

Příručka pro personální a platovou agendu

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

SOCIÁLNÍ REFORMA

Sociální reforma

PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012

Příspěvek na péči od 1 ledna 2012

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

DŮCHODOVÁ REFORMA

Důchodová reforma

Užitečné příručky

Rádce pacienta

Sociální poradce

Prirucka_OZP_2015.pdf

Formuláře MPSV

Dietologie - dietní systém

Kalkulačky

První pomoc

Interaktivní příručka první pomoci

Stravování

1000 receptů pro veřejné stravování

Potravinová alergie

Potravinářská komora - Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech (MPSV)
Dokument

Zaměstnanost

Zaměstnanost

Národní soustava povolání

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Katalog pracovních míst

JOB-TIP Analýza individuálního potenciálu (AIP)

Psychotesty

Databáze dalšího profesního vzdělávání (DAT CZ)

Kalkulačka srážek ze mzdy

www.vyplata.cz

Noviny Prace a sociální politika ke stažení

Noviny Práce a sociální politika ke stažení

NÁSTAVBA PAVILONU „C“ A PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Dne 6. 8. 2008 byla udělená dotace z finančního mechanismu EHP/NORSKO.

www.eeagrants.org
http://www.eeagrants.org/projects/viewprojects.php?id=154301

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poskytovatelé internetových služeb

Google

Centrum

Atlas

Seznam

Internetová rádia

ČR 1 - Radiožurnál (64kbps)

Internetové TV

ČESKÁ TELEVIZE

ČT 24

STREAM TV

Vyhledávače a další odkazy

Kupní síla

ikatastr

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce - informace z katastrálního území

Kontaminovaná místa - skvělá mapa ČR

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Datové schránky (seznam a vstup)

Plánovač cest

Poštovní směrovací čísla

Telefonní seznam

Místní autobusové spoje

ARES

Jednotky

Převody fyzikálních jednotek

www.1188.cz

České stavební standardy

Stavební On Line

Czech POINT - stránky České pošty

Stavební firmy z Jihočeského kraje

BOZP Online

Dopravní informace

Mapy

AV prezentace MF ČR

VOLBYhned.cz

CINESTAR - program kina

Jak na počítač

mp3ky.net

Český statistický úřad

Pojišťovna - FM Partner

sms zdarma

Rychlost Vašeho připojení dsl.cz

Rychlost Vašeho připojení rychlost.cz

Rychlost Vašeho připojení speedmeter.cz

Rychlost Vašeho připojení vsevjednom.cz

Rychlost Vašeho připojení adsl.cz

DNES v číslech

Polohy lodí on-line

Polohy letadel on-line

Staré časy - bádání

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

Ztracená Vltava

Krajem soutoku Vltavy - Dvořák

Depositum

Státní oblastní archiv v Třeboni

15. 10. Tereza

Zítra: Havel

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1113
b) 02 - U kříže
  
 711
c) 03 - U pergoly
  
 1088
d) 04 - Slavobrána
  
 551

Návštěvnost stránek

362734
2013_01