image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Standardy

Standardy

Každý registrovaný poskytovatel sociální služby musí mít v souladu s platnou legislativou zpracované tzv. standardy kvality. Tyto standardy slouží pro poskytovatele jako popis toho, jak má vypadat kvalitní služba, a jakým způsobem bude poskytována uživatelům. Standardy kvality slouží nejenom pracovníkům, ale také uživatelům dané služby. Na tvorbě těchto standardů se podílejí všichni pracovníci zařízení a zavazují se, že budou podle nich postupovat, jejich dodržování je kontrolováno. Se standardy musejí být seznámeni i uživatelé.

Standardů je celkem 15 a rozdělují se na:

  • procedurální (1 – 8),
  • ekonomické (9 – 10)
  • provozní (11 – 15).

1 - Cíle a zásady poskytování sociálních služeb

Zde má každá poskytovaná služba stanoveno své poslání, kterým se řídí, cílovou skupinu osob, pro které je služba určena a zásady (principy), které jsou pro danou službu závazné a důležité. Tento standard je zásadní, poskytovaná služba se zavazuje k naplňování tohoto závazku, který je veřejný (veřejnost je sním seznamována např. formou letáků, na webových stránkách, apod.).

2 - Ochrana práv osob

Poskytovaná služba má povinnost mít písemně zpracovaná pravidla pro případné porušování práv, ke kterým může dojít při poskytování služby, nebo na střety zájmů mezi uživateli či mezi uživatelem a pracovníkem. Dále je v tomto standardu písemně zpracován i postup při přijímání darů.

3 - Jednání se zájemcem o sociální službu

Zde je popsán průběh jednání s osobou, která má zájem o poskytování dané služby, při kterém se projednává cíl zájemce, hledá se společně zakázka, kterou by daná služby mohla plnit. Tato část je důležitá v tom, že se zde rozhoduje na základě stanovených kritérií, zda zájemce, spadá do okruhu osob (cílová skupina), kterým se poskytovatel zavázal poskytovat službu (ve standardu č. 1 – ve veřejném závazku).

4 - Smlouva o poskytování sociální služby.

V této části má sociální služba písemně sepsán postup, podle kterého pracovníci jednají při uzavírání smlouvy (seznámení se smlouvou, přílohami smlouvy). Uzavřením smlouvy se ze zájemce o službu stává uživatel služby.

5 - Individuální plánování průběhu sociální služby

Pracovníci sociální služby s každým uživatelem plánují průběh služby a vyhotovují o něm záznam, tzv. Individuální plán. Individuální plán vychází z potřeb a cílů, kterých chce uživatel pomocí využívané služby dosáhnout. Každý uživatel má k dispozici určeného, tzv. klíčového pracovníka, se kterým může probírat změny svých potřeb a přání.

6 - Dokumentace o poskytování sociální služby

Tento standard zahrnuje písemná pravidla pro vedení dokumentace v dané službě. Popisuje, jaké informace jsou vedeny o uživatelích služby, kdo má k těmto informacím přístup, jak dlouho se archivují, apod.

7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Zde každý uživatel najde informace o možnosti stěžovat si na poskytovanou službu, jak postupovat při podávání stížnosti, jak se stížnosti evidují a jak s nimi dále poskytovaná služba pracuje.

8 - Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Služba má k dispozici uživatelům a pracovníkům vytvořeno tzv. Portfolio, kde jsou uvedeny kontakty na další služby v okolí – lékaři, nemocnice, veřejné služby, apod.

9 - Personální a organizační zajištění sociální služby

10 - Profesní rozvoj zaměstnanců

Standardy ekonomické (personální) se týkají managementu (řízení) poskytované služby, a jsou to standardy č. 9 a 10. Standard č. 9 popisuje personální a organizační zajištění sociální služby (např. struktura a počet pracovních míst, pravidla pro přijímání pracovníků, atd.), Standard č. 10 pojednává o profesním rozvoji pracovníků (hodnocení jejich práce, zvyšování kvalifikace - vzdělávání, atd.).

11 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby.

12 - Informovanost o poskytované sociální službě

13 - Prostředí a podmínky

14 - Nouzové a havarijní situace

15 - Zvyšování kvality sociální služby

Poslední skupinou jsou standardy provozní, které se zabývají otázkami provozu poskytované služby. Sem je zařazen standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované služby (kdy a kde je služba poskytována), standard č. 12 : Informovanost o poskytované službě (jakým způsobem je informována veřejnost o službě - informace musí být jasné, stručné, srozumitelné), standard č. 13: Prostředí a podmínky (materiální, technické, hygienické podmínky a prostředí sociální služby), standard č. 14: Nouzové a havarijní situace (definování nouzových situací, které mohou nastat při poskytování služby a postup při jejich řešení), standard č. 15: Zvyšování kvality v poskytované službě (hodnocení kvality služby, zjišťování spokojenosti uživatelů, např. prostřednictvím dotazníků, vyhodnocení stížností, atd.).